[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 : Yala Primary Educational Service Area Office 3
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
................
เมนูหลัก
ระบบส่งข่าวสาร
ผลสอบ O-NET - NT 55-59
ข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารเผยแพร่

  
   
   

 
 

รายงานข้อมูล

 
 
 
 
 

ลิงค์เว็บไซต์การศึกษา

  

เว็บโรงเรียนในสังกัด

ลิงค์หน่วยงานราชการ
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ด้วย 5P โมเดล

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 350    จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ขั้นตอนที่ 1 P1 : Plan หมายถึง การวางแผน
1) มีการประชุมปรึกษาหารือ
2) แจ้งวัตถุประสงค์ชัดเจน
3) วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน
          จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า มีนักเรียนบางส่วนอ่านไม่ได้/อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง และคิดวิเคราะห์ไม่เป็น เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และบางคนขาดเรียนบ่อย
ขั้นตอนที่ 2 P2 : Process หมายถึง กระบวนการ
          เมื่อทราบปัญหาจึงเข้าสู่กระบวนการของการแก้ปัญหา ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานได้คิดว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นได้ โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ดังนี้
          1) นักเรียน แก้ปัญหาการอ่าน กาเขียน การคิดวิเคราะห์โดยการส่งเสริมกิจกรรม และโครงการที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
          2) ครู จัดให้ครูได้สอนตรงวิชาเอกและความถนัด ตามความต้องการของครูผู้สอน และให้ปรับรูปแบบการสอนโดยครูศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  เช่น
          - ทฤษฏีการสอนของกาเย่ ซึ่งมีแนวคิดว่า การเรียนรู้มีลำดับขั้นและผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายาก
- ทฤษฏีของบลูม ซึ่งกล่าวถึง ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน
- ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยมีตัวเสริมแรงเป็นตัวการ
3) ผู้ปกครอง มีบทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน ช่วยกวดขันเองทำการบ้าน ช่วยดูแลการอ่าน การเขียน ในขณะที่ผู้เรียนอยู่ที่บ้าน
4) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ จัดให้มีสื่อ ICT ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ และห้องสมุดจัดให้มีหนังสือหลากหลายและทันสมัย
ขั้นตอนที่ 3 P3 : Practice หมายถึง ปฏิบัติ
          เมื่อมีกระบวนการของแนวทางแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ ดังนี้
          1) ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ แล้วเลือกเทคนิควิธีการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ
          2) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรมเสริมอย่างสม่ำเสมอ
          3) ดำเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
          4) มีการกำกับติดตาม นิเทศ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 P4 : Performance หมายถึง ประเมินผล
          การประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผู้รายงานประเมินผลจากการสอบถามและทดสอบนักเรียนเป็นรายคน พูดคุยนิเทศ ติดตามครูผู้สอน รายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ((NT)) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์พร้อมกับประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนใด โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนรวมในการเสนอแนวทางโดยยึดผลประโยชน์ของโงเรียนและนักเรียนเป็นหลัก
ขั้นตอนที่ 5 P5 : Precis หมายถึง สรุปผล
          ในขั้นตอนนี้ได้มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับโรงเรียนอยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ((NT)) เพิ่มสูงขึ้นในปีกาศึกษา 2558 และ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ปีการศึกษา ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระของโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ลดลง (โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ยุบเลิกสถานศึกษา) ทั้งนี้เนื่องจากการเกลี่ยครูผู้สอนใน 3 กลุ่มสาระของระดับชั้น ป.6 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้ไปสอนโรงเรียนอื่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง เมื่อประสบปัญหานี้ผู้รายงานได้เก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไปให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การส่งเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทยของนักเรียนระดับปฐมวัยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอ่านออกเขียนได้ 30/ก.ย./2560
      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ด้วย 5P โมเดล 23/มิ.ย./2560
      การเรียนการสอนแบบภควันตภาพเพื่อนักเรียนในศตวรรษที่ื 21 (Ubiquitous Learning for Students in the 21st Century) 9/ต.ค./2559
      การประยุกต์ใช้ Google Apps For Education เพื่อสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโต 24/ก.ย./2559
      การประยุกต์ใช้ Google Apps For Education เพื่อสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโต 24/ก.ย./2559